Algemene voorwaarden

”12 days of Christmas” actie.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ’12 days of Christmas’ actie die wordt georganiseerd door Sneakerjagers, gevestigd te Utrecht aan het Wolvenplein 27.

Artikel 1. Algemene bepalingen

1. De actie is een promotioneel kansspel in de zin van de gedragscode promotionele kansspelen. De gedragscode is te raadplegen via: https://kansspelautoriteit.nl/soorten-kansspelen/kansspel-promotie/
2. Enkel een in Nederland woonachtig persoon die 18 jaar of ouder is, is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
3. Medewerkers van Sneakerjagers alsmede de door Sneakerjagers ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
4. Op deze actie is tevens het Privacy Statement van Sneakerjagers van toepassing. Deze is te vinden op: https://www.sneakerjagers.nl/nieuws/privacy-policy

Artikel 2. Deelname

1. De actie loopt van 21 december 2018 / 00.01 uur tot en met 1 januari 2019 / 22.00 uur.
2. Op de app van Sneakerjagers dienst u zich te registreren.
3. Sneakerjagers behoudt zich het recht voor te allen tijde deelnemers uit te sluiten, in het bijzonder wanneer een deelnemer onjuiste gegevens heeft verschaft of op een ander wijze in strijd met deze actievoorwaarden handelt.

Artikel 3. Prijzen en aanwijzing winnaar

1. Er wordt 12 dagen lang elke individuele dag 1 hoofdprijs weggegeven.
2. De selectie van de winnaar vindt dagelijks (voor het eerst op 21 december 2018 en voor het laatst op 1 januari 2019) plaats om 23.00 uur.
3. Alle dagelijkse deelnemers krijgen (voor het eerst op 21 december 2018 en voor het laatst op 1 januari 2019) een push notificatie vanuit de Sneakerjagers app met een link naar de (dag)uitslag
4. De (dag) winnaar krijgt na deze uitslag een email bericht over de gewonnen prijs met instructies over de gewonnen prijs.
5. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor geld.
6. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs door Sneakerjagers buiten de schuld van Sneakerjagers, vervalt voor de winnende deelnemer iedere recht op prijs.
7. De over de uitgekeerde prijs verschuldigde kansspelbelasting zal door Sneakerjagers aan de Belastingdienst worden afgedragen.
8. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 4. Registratie

1. Om deel te nemen aan de actie dient u bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken waaronder u naam en e-mailadres.
2. U garandeert dat alle verstrekte gegevens volledig, correct en up-to-date zijn.
3. De persoonsgegevens die u verstrekt worden uitsluitend door Sneakerjagers gebruikt.

Artikel 5. Slotbepaling

1. Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen via de Sneakerjagers website: https://www.sneakerjagers.nl/nieuws/voorwaarden-win-actie/
2. Sneakerjagers is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie of de uitgekeerde prijzen.
3. Voor eventuele klachten over de actie kunt u zich richten tot: [email protected]
4. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Sneakerjagers.
5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden met deze actie, zullen aansluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank.